ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” (znak: ZPU.271.4.2017)

kliknij, aby pobrać oryginalny dokument w formacie pdf.

Ojrzeń, dnia 30.06.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Wójt Gminy Ojrzeń na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tj. ze zm.) zawiadamia, iż w przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pod nazwą: Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” (znak: ZPU.271.4.2017) , w trybie przetargu nieograniczonego – zostały podjęte poniższe rozstrzygnięcia:

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wybrano ofertę nr 2: Wykonawców (oferta złożona wspólnie): WŁOD – BUD Dachy 2 Paweł Włodkowski, Gostomin 38, 06-456 Ojrzeń, Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Sanitarne Paweł Woliński ul. Paderewskiego 4, 06-400 Ciechanów.

 

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Liczba punktów otrzymana w kryterium ceny Liczba punktów otrzymana w kryterium okres gwarancji Liczba punktów otrzymana w kryterium termin realizacji Przyznana ofercie liczba punktów
1 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PREMIUM” Marcin Pijanowski, ul. Warszawska 17, 06-456 Ojrzeń 56,17 20 20 96,17
2 Oferta wspólna:

1.        WŁOD – BUD Dachy 2 Paweł Włodkowski, Gostomin 38, 06-456 Ojrzeń

2.        Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Sanitarne Paweł Woliński ul. Paderewskiego 4, 06-400 Ciechanów

60,00 20 17,5 97,50
3 Usługi Remontowo – Budowlane Dariusz Górecki, ul. Rembielińska 8a/124, 03-343 Warszawa 54,96 20 20 94,96
4 P.H.U. BUDOMUR Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 5, 06-100 Pułtusk 53,95 20 20 93,95

 

DOPUSZCZENIE DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Nie dotyczy postępowania

 

NIEUSTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

W postępowaniu nie przewidziano ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Postępowania nie unieważniono.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Oferta spełnia wszelkie formalne wymogi. Termin płatności i warunki gwarancji są zgodne z postanowieniami SIWZ. Firma spełnia warunki udziału w postępowaniu – złożyła stosowne dokumenty. Oferta została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia środki wyższe niż zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.