ZAPYTANIE OFERTOWE „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – zapytanie VI”

Ogłoszenie 40/09/11/2018 numer na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Dane podstawowe
Status *
Wybrano wykonawcę
Rodzaj zamówienia *
Roboty budowlane
Działanie *
/
Nabór
Brak danych.
Koniec terminu składania ofert
2018-11-26
Termin realizacji zamówienia
2020-04-30
Rodzaj planowanej inwestycji
Brak danych.
Branża
Brak danych.
Lokalizacja planowanej inwestycji
Kraj
POLSKA
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
ciechanowski
Gmina
Ojrzeń (gmina wiejska)
Dane dodatkowe
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, polegających na: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń o przepustowości 200m3/dobę dla 2000 RLM. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – Programie funkcjonalno-użytkowym:
Zakres robót :
Uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń umożliwiających sporządzenie projektu budowlanego, w tym decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę (w imieniu Inwestora), wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wylot i zrzut ścieków oczyszczonych oraz budowy drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków,
sporządzenie dokumentacji środowiskowej, wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
sporządzenie projektów wykonawczych
obsługę geodezyjną,
wykonanie, na podstawie powyższych projektów robót budowlanych i montażowych
wraz z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu i doprowadzeniem energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków oraz wykonaniem kanału odprowadzającego ścieki i wylot ścieków, drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków wraz ze zjazdem z drogi głównej oraz odtworzeń po robotach budowlanych.
kompletację, dostawę i montaż maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia,
zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób, testów itp. niezbędnych przy realizacji przedmiotu zamówienia i/lub wymaganych przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanej oczyszczalni do użytkowania i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
wykonanie rozruchu oczyszczalni,
dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu oczyszczalni ścieków,
przeprowadzenie szkolenia obsługi oczyszczalni,
wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń,
opłaty za nadzory obce, badania itp.,
inwentaryzację i dokumentacje powykonawczą w tym geodezyjną,
wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych
nadzór autorski projektantów wszystkich branż,
wykonanie badań czynników oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko
Wszędzie, gdzie w programie funkcjonalno – użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, zawarto sformułowania: „powinno”, „winno”, „należy” i podobne, należy to traktować jako wymóg bezwzględny, nie zaś zalecenie, czy wskazówkę. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są zapisy zawarte na str. 29 programu funkcjonalno użytkowego, dotyczące zasilania rezerwowego przy zastosowaniu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 40 kW. Zamawiający nie wymaga wykonania takiej elektrowni, Wykonawca nie może zatem uwzględniać kosztów takiego rozwiązania w składanej ofercie.
Pełen opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w treści zapytania ofertowego, Programie funkcjonalno użytkowym, wzorze umowy z wykonawcą.
Kryterium Waga
cena 80
okres gwarancji 20

Opis sposobu przyznania punktacji
Punkty przyznawane za podane w pkt. 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów i zasad:
Kryterium ceny:
ocena punktowa C=cena minimalna/cena badana x100 pkt x 80%
kryterium okres gwarancji G:
36 miesięcy – 0 punktów
48 miesięcy – 10 punktów
60 miesięcy – 20 punktów
Ocena równa się Liczba uzyskanych punktów: C+G
Pozostałe informacje w załączniku – zapytaniu ofertowym

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią na stepujące warunki udziału w postępowaniu:
1.Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy;
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowa i deliktowa) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 4 000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych).
2.Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże:
-wykonanie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej o wartości nie niższej niż brutto 4 000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegające na budowie, oczyszczalni ścieków w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zamawiający dopuszcza wspólne spełnienie warunku przez Wykonawców w postaci osobnego wykonania dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych. W tym wypadku oceniana będzie łączna wartość dokumentacji i prac budowlanych.
-dysponowanie co najmniej jedną osobą uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. 1 osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności umożliwiającej kierowanie robotami budowlanymi, będącymi przedmiotem zamówienia,
Zamawiający oceni spełnienie powyższych warunków na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów na zasadzie spełnia- nie spełnia.
Więcej informacji w zapytaniu ofertowym.
Z postępowania wyklucza się wykonawców, których oferty podlegają odrzuceniu. Szczegółowe informacje zawarto w załączniku – zapytanie ofertowe
Warunki zmiany umowy określone są w załącznikach.
Brak możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
Na stronie internetowej Zamawiającego www.ojrzen.pl : są zamieszczone wszystkie dokumenty dotyczące tego zapytania:
Ponadto podajemy bezpośrednie linki do dokumentów, które z uwagi na rozmiar nie mogą być zamieszczone na tej stronie:
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Program funkcjonalno – użytkowy
http://ugojrzen.bip.org.pl/pliki/ugojrzen/zal._1_program_funkcjonalno_-_uzytkowy_oczyszczalnia.pdf
Miejsce składania ofert
Kod pocztowy *
06-456
Województwo *
MAZOWIECKIE
Powiat *
ciechanowski
Gmina *
Ojrzeń (gmina wiejska)
Miejscowość *
Ojrzeń
Ulica
Ciechanowska
Nr domu
27
Nr lokalu
Email
sekretariat@ojrzen.pl
Numer FAX
236718310
Nazwa podmiotu / osoba kontaktowa
Dane Zamawiającego
Firma
Gmina Ojrzeń

sekretariat@ojrzen.pl
Numer telefonu
236718320
Wybrany wykonawca
Uwagi *
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
wybrano ofertę nr 3: Wykonawcy: Firma GUTKOWSKI, Gutkowski Jan, ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno.
WYKAZ OFERT, KTÓRE WPŁYNĘŁY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „PRZEM-GRI” Sp. Z o.o. ul. Przemysłowa 3, 10-418 Olsztyn – oferta wpłynęła 22.11.2018 r. o g. 14:41
2. CLEARWATER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Solec 18/B21, 00-410 Wraszawa – oferta wpłynęła 23.11.2018 r. o g. 09:49
3. Firma GUTKOWSKI, Gutkowski Jan, ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno – oferta wpłynęła 26.11.2018 r. o g. 09:00
4. ROBBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Jana Karola Chodkiewicza 8 lok. U1, 02-593 Warszawa – oferta wpłynęła 26.11.2018 r. o g. 10:40
WYKAZANIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
A. Spełnienie Warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy B. Spełnienie Warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – wykonania roboty budowlanej C.Spełnienie Warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dysponowania personelem
1 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „PRZEM-GRI” Sp. Z o.o. ul. Przemysłowa 3, 10-418 Olsztyn A.TAK (złożono oświadczenie) B. TAK (złożono oświadczenie) C. TAK (złożono oświadczenie)
2 CLERWATER sp. Z o.o., ul. Solec 18/B21, 00-410 Warszawa A. TAK (złożono oświadczenie) B. TAK (złożono oświadczenie) C. TAK (złożono oświadczenie)
3 Firma GUTKOWSKI, Gutkowski Jan, ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno (oferta najkorzystniejsza) A. Wykonawca potwierdził spełnienie warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej poprzez złożenie polisy, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Kwota ubezpieczenia to 15.000.000,00 zł. Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełniał Wykonawca, który: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowa i deliktowa) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 4 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) – złożona polisa ubezpieczeniowa jest aktualna – została zawarta na okres od dnia 13.08.2018 r. do dnia 12.08.2019 r. i opłacona zgodnie z harmonogramem płatności składek. B. Wykonawca potwierdził spełnienie warunku poprzez złożenie wykazu robót budowlanych, spełniającego wymagania określone w ZO, potwierdzającego wykonanie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej o wartości nie niższej niż brutto 4 000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegające na budowie, oczyszczalni ścieków w systemie zaprojektuj i wybuduj – wykaz zawiera wykonanie budowy oczyszczalni ścieków w tatarach k. Nidzicy o wartości 7.119.570.57 zł, oraz wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości przygody, gm. Suchożebry. Wartość wykonanej dokumentacji projektowej wyniosła 264.928,78 zł. Prace obejmowały sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej. C. Wykonawca potwierdził spełnienie warunku poprzez złożenie wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w którym potwierdzono dysponowanie co najmniej jedną osobą uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. 1 osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności umożliwiającej kierowanie robotami budowlanymi, będącymi przedmiotem zamówienia
4 ROBBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Jana Karola Chodkiewicza 8 lok. U1, 02-593 Warszawa A. TAK (złożono oświadczenie) B. TAK (złożono oświadczenie) C. TAK (złożono oświadczenie)
OCENA ZŁOŻONYCH OFERT – WG. KRYTERIÓW OCENY
A. Liczba punktów otrzymana w kryterium ceny B. Liczba punktów otrzymana w kryterium okres gwarancji C. Przyznana ofercie liczba punktów
1 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „PRZEM-GRI” Sp. Z o.o. ul. Przemysłowa 3, 10-418 Olsztyn A. 62,49 (cena oferty: 6.148.524,00 zł) B. 20 (okres gwarancji 60 miesięcy) C. 82,49
2 CLERWATER sp. Z o.o., ul. Solec 18/B21, 00-410 Warszawa A. 79,60 (cena oferty: 4.827.512,29 zł) B. 20 (okres gwarancji 60 miesięcy) C. 99,60
3 Firma GUTKOWSKI, Gutkowski Jan, ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno A. 80,00 (cena oferty: 4.803.150,00 zł) B. 20 (okres gwarancji 60 miesięcy) C. 100,00
4 ROBBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Jana Karola Chodkiewicza 8 lok. U1, 02-593 Warszawa A. 77,63 (cena oferty: 4.950.000,00 zł) B. 20 (okres gwarancji 60 miesięcy) C.97,63
Zdzisław Mierzejewski
Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.