ZAPYTANIE OFERTOWE, wraz z wyjaśnieniami „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – zapytanie trzecie”

Ogłoszenie 35/07/03/2018 numer na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Dane podstawowe
Status *
Nie złożono żadnej oferty
Rodzaj zamówienia *
Roboty budowlane
Działanie *
/
Nabór
Brak danych.
Koniec terminu składania ofert
2018-03-22
Termin realizacji zamówienia
2019-04-30
Rodzaj planowanej inwestycji
Brak danych.
Branża
Brak danych.
Lokalizacja planowanej inwestycji
Kraj
POLSKA
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
ciechanowski
Gmina
Ojrzeń (gmina wiejska)
Dane dodatkowe
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, polegających na: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń o przepustowości 200m3/dobę dla 2000 RLM. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – Programie funkcjonalno-użytkowym:
Zakres robót :
Uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń umożliwiających sporządzenie projektu budowlanego, w tym decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę (w imieniu Inwestora), wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wylot i zrzut ścieków oczyszczonych oraz budowy drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków,
sporządzenie dokumentacji środowiskowej, wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
sporządzenie projektów wykonawczych
obsługę geodezyjną,
wykonanie, na podstawie powyższych projektów robót budowlanych i montażowych
wraz z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu i doprowadzeniem energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków oraz wykonaniem kanału odprowadzającego ścieki i wylot ścieków, drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków wraz ze zjazdem z drogi głównej oraz odtworzeń po robotach budowlanych.
kompletację, dostawę i montaż maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia,
zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób, testów itp. niezbędnych przy realizacji przedmiotu zamówienia i/lub wymaganych przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanej oczyszczalni do użytkowania i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
wykonanie rozruchu oczyszczalni,
dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu oczyszczalni ścieków,
przeprowadzenie szkolenia obsługi oczyszczalni,
wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń,
opłaty za nadzory obce, badania itp.,
inwentaryzację i dokumentacje powykonawczą w tym geodezyjną,
wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych
nadzór autorski projektantów wszystkich branż,
wykonanie badań czynników oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko
Wszędzie, gdzie w programie funkcjonalno – użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, zawarto sformułowania: powinno , winno , należy i podobne, należy to traktować jako wymóg bezwzględny, nie zaś zalecenie, czy wskazówkę.
Oczyszczalnia, będąca przedmiotem zamówienia, musi się charakteryzować niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Maksymalny koszt eksploatacji liczony jako suma:
energii elektrycznej, przy założeniu: ceny na poziomie: 0,6 [zł/kWh] netto (energia i dystrybucja), liczonej jako zużycie wszelkich odbiorników energii funkcjonujących w oczyszczalni, urządzeń technologicznych (pomp, wentylatorów, napowietrzaczy itp.).
polielektrolitu, przy założeniu ceny ryczałtowej rocznego zużycia 3.000 netto
utylizacji odpadów (osady, skratki i piasek), przy założeniu ceny za tonę na poziomie: 129,60
analiz ścieków i osadów przy założeniu ceny ryczałtowej 5.000, zł rocznie netto
opłat środowiskowych przy założeniu ceny ryczałtowej 2.000,00 (opłata brutto równa się opłacie netto)
nie może być wyższy niż 0,7 zł/m3 netto oczyszczanych ścieków, przy założeniu maksymalnej wydajności dobowej oczyszczalni – 200 m3 oczyszczanych ścieków.
Zaoferowanie oczyszczalni, której koszt eksploatacji będzie wyższy niż wskazany powyżej, spowoduje odrzucenie oferty.
Oczyszczalnia ścieków, będąca przedmiotem zamówienia, musi posiadać skuteczność procesu oczyszczania, prowadzącą do uzyskania na wylocie z instalacji wody o czystości zbliżonej do poziomu A2 klasy czystości wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z dnia 27 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 204, poz. 1728). Poprzez to sformułowanie Zamawiający rozumie bezwarunkowe spełnienie wymogów poziomu A2 klasy czystości w zakresie poniższych wskaźników:
Zawiesiny ogólne – nie więcej niż 30 mg/l
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) – nie więcej niż 30 mg/l
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) – mniej niż 5 mg/l
Wskazane w programie funkcjonalnoużytkowym w rozdziale 4 Szczegółowe Właściwości funkcjonalnoużytkowe powierzchnie pomieszczeń, zabudowy i dane kubaturowe budynku stanowią jedynie wskazówki.
Pełen opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w treści zapytania ofertowego, Programie funkcjonalno użytkowym, wzorze umowy z wykonawcą.
Kryterium Waga
cena 80
okres gwarancji 20

Opis sposobu przyznania punktacji
Punkty przyznawane za podane w pkt. 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów i zasad:
Kryterium ceny:
ocena punktowa C=cena minimalna/cena badana x100 pkt x 80%
kryterium okres gwarancji G:
36 miesięcy – 0 punktów
48 miesięcy – 10 punktów
60 miesięcy – 20 punktów
Ocena równa się Liczba uzyskanych punktów: C+G
Pozostałe informacje w załączniku – zapytaniu ofertowym

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią na stepujące warunki udziału w postępowaniu:
1.Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy;
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowa i deliktowa) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 3 000 000,00 zł (słownie: trzech milionów złotych).
2.Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże:
-wykonanie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej o wartości nie niższej niż brutto 3 000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegające na budowie, oczyszczalni ścieków w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zamawiający dopuszcza wspólne spełnienie warunku przez Wykonawców w postaci osobnego wykonania dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych. W tym wypadku oceniana będzie łączna wartość dokumentacji i prac budowlanych.
-dysponowanie co najmniej jedną osobą uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. 1 osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności umożliwiającej kierowanie robotami budowlanymi, będącymi przedmiotem zamówienia,
Zamawiający oceni spełnienie powyższych warunków na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów na zasadzie spełnia- nie spełnia.
Więcej informacji w zapytaniu ofertowym.
Z postępowania wyklucza się wykonawców, których oferty podlegają odrzuceniu. Szczegółowe informacje zawarto w załączniku – zapytanie ofertowe
Warunki zmiany umowy określone są w załącznikach.
Brak możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
Na stronie internetowej Zamawiającego www.ojrzen.pl : są zamieszczone wszystkie dokumenty dotyczące tego zapytania:
Ponadto podajemy bezpośrednie linki do dokumentów, które z uwagi na rozmiar nie mogą być zamieszczone na tej stronie:
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Program funkcjonalno – użytkowy
http://ugojrzen.bip.org.pl/pliki/ugojrzen/pfu.pdf
Miejsce składania ofert
Kod pocztowy *
06-456
Województwo *
MAZOWIECKIE
Powiat *
ciechanowski
Gmina *
Ojrzeń (gmina wiejska)
Miejscowość *
Ojrzeń
Ulica
Ciechanowska
Nr domu
27
Nr lokalu
Email
sekretariat@ojrzen.pl
Numer FAX
236718310
Nazwa podmiotu / osoba kontaktowa
Dane Zamawiającego
Firma
Gmina Ojrzeń

sekretariat@ojrzen.pl
Numer telefonu
236718320
Wybrany wykonawca

Uwagi *

Uwagi do rozstrzygnięcia postępowania
Postępowanie zakończono – nie została w nim złożona żadna oferta.

Komentowanie jest wyłączone.