Struktura urzędu

Wykaz stanowisk

W skład Urzędu Gminy wchodzą następujące referaty, samodzielne stanowiska i stanowiska pomocnicze i obsługi:

 1. Referat Finansowy i Planowania:
 •     Kierownik referatu – Skarbnik Gminy / Główny Księgowy Budżetu – 1 etat;
 •     Stanowisko ds. księgowości podatkowej, opłat i egzekucji – 1 etat;
 •     Główny Księgowy – 1 etat;
 •     Stanowisko ds. księgowości budżetowej oraz rozliczeń opłat za wodę – 1 etat;
 •     Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat;
 •     Stanowisko ds. działalności gospodarczej i obługi kasowej;
 1. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, samodzielne stanowisko ds. oświaty, promocji i UE – 1 etat;
 2. Samodzielne stanowisko ds. inwestycji, dróg, planowania i zagospodarowania przestrzennego – 1 etat;
 3. Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, geodezji, gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1 etat;
 4. Samodzielne stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej – 1 etat;
 5. Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi, obronnych i zarządzania kryzysowego – 1 etet;
 6. Radca prawny – 1/4 etatu;
 7. Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 1 etat;
 8. Samodzielne stanowisko ds. płac i kadr – 1 etat;
 9. Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, archiwum zakładowego i organizacji pozarządowych – 1etat;
 10. Kierownik ds. gospodarczych i magazynowych Urzędu Gminy – 1 etat;
 11. Konserwator wodociągu – 1 etat;
 12. Sprzątaczka – 1 etat;
 13. Stanowiska pomocnicze i obsługi – według potrzeb.

Źródło: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone