• Cztery zielone linie

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Ojrzeń ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla gminy Ojrzeń na 2017 rok”. Uwagi do projektu należy zgłaszać do dnia 15 grudnia 2016 roku na adres e-mail: sekretariar@ojrzen.pl

 

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Projekt programu skierowany do konsultacji społecznych

 

Wójt Gminy Ojrzeń ogłasza konsultacje społeczne w sprawie opracowania „Programu współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”. Uwagi do projektu należy zgłaszać do dnia 23 grudnia 2016 roku na adres e-mail: sekretariat@ojrzen.pl

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Projekt programu skierowany do konsultacji społecznych

Komentowanie jest wyłączone.