ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń w roku 2017 (znak: ZPU.271.6.2016)

zawiadomienie o wynikach postępowania internet odpady 2017 – kliknij aby pobrać dokument oryginalny w formacie *.pdf

Ojrzeń, dnia 09 grudnia 2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

I. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Wójt Gminy Ojrzeń na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tj.) zawiadamia, iż w przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń w roku 2017 (znak: ZPU.271.6.2016) , w trybie przetargu nieograniczonego –

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wybrano ofertę nr 1: Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gostkowska 89, 06-400 Ciechanów.

 

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

Numer ofertyNazwa i adres WykonawcyLiczba punktów otrzymana w kryterium cenytermin płatności wynagrodzenia wykonawcysposób wykazywania przez wykonawcę masy odebranych odpadówczęstotliwość odbioru odpadówPrzyznana ofercie liczba punktów
1Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gostkowska 89, 06-400 Ciechanów601010080

II. DOPUSZCZENIE DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Nie dotyczy postępowania

 III. NIEUSTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

W postępowaniu nie przewidziano ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 IV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Postępowania nie unieważniono.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Oferta spełnia wszelkie formalne wymogi. Termin płatności i warunki gwarancji są zgodne z postanowieniami SIWZ. Firma spełnia warunki udziału w postępowaniu – złożyła stosowne dokumenty. Złożono tylko jedną ofertę w postępowaniu. Oferta została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania określone w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy

Komentowanie jest wyłączone.