Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa drogi gminnej Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie, realizowana w ramach operacji: Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie; w miejscowości Bronisławie i przebudowę ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń

Informacje i dokumenty do pobrania w postępowaniu:

Zawiadomienie o wynikach postępowania

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowa drogi gminnej Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie, realizowana w ramach operacji: Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie; w miejscowości Bronisławie i przebudowę ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń, Znak sprawy: ZPU.271.6.2018, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z załącznikami od nr 1 do nr 8

Specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót budowlanych – załącznik nr 9 do SIWZ;
Dokumentacja projektowa – załącznik nr 10 do SIWZ;
Przedmiar prac i kosztorys ofertowy – załącznik nr 11 do SIWZ;

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu ZPU.271.6.2018

Komentowanie jest wyłączone.