Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń – pomieszczenia żłobka – przetarg ponowny

PONOWNE ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń – pomieszczenia żłobka – przetarg ponowny

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z załącznikami od nr 1 do nr 8

Specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót budowlanych – załącznik nr 9 do SIWZ;
Dokumentacja projektowa – załącznik nr 10 do SIWZ;
Przedmiar prac  – załącznik nr 11 do SIWZ;

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu ZPU.271.11.2018

Komentowanie jest wyłączone.