Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu: Dostawy sprzętu TIK i pomocy edukacyjnych w ramach projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu

Ojrzeń, dnia 30.09.2019 r.

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu: Dostawy sprzętu TIK i pomocy edukacyjnych w ramach projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu

Znak sprawy: ZPU.271.5.2019

W związku z stwierdzeniem konieczności dokonania zmian treści SIWZ w postępowaniu – na podstawie art. 38 ust. 4, dokonuje się poniższych zmian:

  1. W § 5 Warunki udziału w postępowaniu (art. 36 ust.1 pkt 5), zmienia się warunki udziału w postępowaniu dotyczące Zdolności technicznej lub zawodowej dla Części II zamówienia, na następujące: „b. Dla Części II zamówienia: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej jedną usługę, polegającą na dostawie pomocy dydaktycznych. Zakres zamówienia winien opiewać na kwotę co najmniej 40.000.00 PLN brutto”
  2. W związku z koniecznością zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w powyższym zakresie, zgodnie z zapisami art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zobligowany jest wydłużyć termin składania ofert. W związku z tym § 11 SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (art. 36 ust.1 pkt 11), w zakresie pkt. 1 i 2 otrzymuje poniższe brzmienie:
  3. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Gminy Ojrzeń, sekretariat (pokój nr 20) Urzędu Gminy Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27 do godz. 11.00 dnia 07 października 2019 r.
  4. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, Gminy Ojrzeń, pokój nr 28 (sala konferencyjna, I piętro) Urzędu Gminy Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27 o godz. 11.15 dnia 07 października 2019 r.

Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone.