• Cztery zielone linie

INFORMACJA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W CIECHANOWIE , DOTYCZĄCA ZAKOŃCZENIA PRAC KOMISJI W SPRAWIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2020r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 13 marca 2020 r.
o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i poz. 2020 oraz z 2020 r. 374),
§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony
Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz.
1980) i § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra
Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej w 2020 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1981 oraz z 2020 r. poz. 423) ogłasza się, co
następuje:
§ 1. Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustala się na okres od dnia 3 lutego do dnia
13 marca 2020 r.
§ 2. Tracą ważność wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów,
burmistrzów (prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej
w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r.
§ 3. Obwieszczenie wywiesza się w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych,
w sposób przyjęty na danym terenie.

Komentowanie jest wyłączone.