• Cztery zielone linie

Nabór wniosków na zakładanie działalności gospodarczej (premie)

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie tematycznym:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

*Przedsięwzięcie:* WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (PREMIE)

*Limit dostępnych środków: *179.718,28 EUR, co po kursie stałym 4,0 zł stanowi 718 873,12 zł (całkowita wartość operacji musi wynosić minimum 50.000,00 zł).

_UWAGA:_
– limit naboru ustalony jest w walucie EUR, który zostanie przeliczony po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń);
*- termin realizacji operacji: do 30.06.2024 r. (termin złożenia wniosku o płatność końcową)*

Maksymalna wartość dofinansowania: 80.000,00 zł

*Wymagany wkład własny*: 0%

*Termin składania wniosków*: od 27 listopada 2023 r. do 11 grudnia 2023 r. do godz. 16:00.

*Miejsce składania wniosków*: biuro LGD, Zielona 24, 06-408 Krasne.

*Tryb składania wniosków: *Wnioski wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (na nośniku CD) należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00.

*Forma wsparcia:* płatność zryczałtowana (premia).
Wnioskodawca: O pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną, jeżeli:
– jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
– jest pełnoletnia,
– ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR.

Więcej informacji o naborze uzyskasz na naszej stronie internetowej <https://www.polnocnemazowsze.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-1-2023/> i profilu Facebook

Komentowanie jest wyłączone.